วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับจัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับจัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 รับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2567วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (Journal of Management Science Research, Surindra Rajabhat University)
ISSN (Print) : 2586 – 8691, ISSN (Online) : 2730 – 1877

✅ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีการออกวารสารปีละ 3 ฉบับ ฉบับละ 12-15 บทความ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคม เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษามีโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการมากยิ่งขั้น

✅ ประเภทของผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิชาการ และบทความวิจัย

✅ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

✅ บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง (double-blinded review)

✅ สาขาที่เปิดรับ : การบัญชี การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการนวัตกรรม การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวและโรงแรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด นิเทศศาสตร์และการสื่อสาร และเศรษฐศาสตร์

✅ ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ : บทความภาษาไทย 3,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ 4,500 บาท

✅ ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ธนาคาร กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เลขที่บัญชี 644-0-30330-0
(ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากวารสารเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ โทร. 044-512382
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกลด พลพวก รองบรรณาธิการ โทร. 091-834-2830วารสารย้อนหลัง

ปีที่ 6

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2565)
อ่านบทความ
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2565)
อ่านบทความ
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2565)
อ่านบทความ

ปีที่ 5

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)
อ่านบทความ
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2564)
อ่านบทความ

ปีที่ 4

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)
อ่านบทความ
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2563)
อ่านบทความ

ปีที่ 3

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)

อ่านบทความ
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2562)

อ่านบทความ

ปีที่ 2

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)

อ่านบทความ

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2561)

อ่านบทความ

ปีที่ 1

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560)

อ่านบทความ

วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม – มิถุนายน 2560)

อ่านบทความ