หลักเกณฑ์การส่งบทความ

ดาวน์โหลดเอกสาร

การส่งบทความต้นฉบับ

ในการส่งบทความ ขอให้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. บทความจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาจากที่อื่น หรือเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารอื่น หรือตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการ (proceeding) มาแล้ว

2. บทความจะต้องจัดรูปแบบและตรวจสอบเอกสารอ้างอิงให้เป็นไปตามรูปแบบที่วารสารกำหนด (ท่านสามารถศึกษารูปแบบของวารวารได้จากเมนู คําแนะนําสำหรับผู้เขียนบทความ)

3. บทความของท่านจะได้รับคัดเลือกให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอนก็ต่อเมื่อท่านได้ปรับบทความตามข้อเสนอแนะของบรรรณาธิการเบื้องต้นและชำระเงินค่าธรรมเนียมของบทความแล้ว

4. ขอให้ท่านส่งไฟล์บทความในรูปแบบ Microsoft Word จำนวน 1 ฉบับ พร้อมกับแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในรูปแบบ Microsoft Word หรือ pdf จำนวน 1 ฉบับ ในระบบ ThaiJo ตาม URL : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jmsr/index  หรือลิ้งค์ที่แจ้งด้านล่างนี้ 

ค่าธรรมเนียมการลงตีพิมพ์ ฉบับภาษาไทย 3,000 บาท ภาษาอังกฤษ 4,500 บาท