คณะกรรมการกลั่นกรอง


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช อังสุมาลินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย จันทร์จรัสมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เงยวิจิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริวรรต สมนึกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองรวี ศิลาน้อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศวร์ จรัสเมธากุลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.สุชาดา แสงดวงดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธำรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินัน บุญภาพ คอมมอนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราลี สนธิ์จันทร์มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พาบุนักวิจัยอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สมสวัสดิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพรรณ พาบุนักวิชาการอิสระ
อาจารย์ ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร.สุริยะ ชนะชัยนักวิชาการอิสระ
อาจารย์ ดร.อำพล ชะโยมชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์