ทีมบรรณาธิการ


ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บรรณาธิการ (Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองบรรณาธิการ (Associate Editor)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกลด พลพวกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช อังสุมาลินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ สุวชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร จันทร์พาณิชย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤดี พรชัยทิวัตถ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรขวัญ พิลางามมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิฐา ทวีพร้อมมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกลม ประภาสพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาจารย์ ดร.วิจิตรา โพธิสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวพัชราภรณ์ เกลียวแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานจัดการวารสาร (Journal Management Division)

นางสาวณภัทชา ปานเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาววิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวธาสินี ศรีบุญเรืองมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางกาญจนา สมัครสมานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวณภัสภรณ์ พันจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางทัศพร ใจพินิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นางสาวน้ำฝน จานนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
นายสิทธิชัย มิตรรักมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์