ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

อ่านบทความ

การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
The Development of Student Information System Faculty of Management Science Surindra Rajabhat University
ผู้เขียน : สุรัตน์ สุขมั่น
หน้า : 1 – 11

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Factors Affecting the Ethical Behavior of Students in Faculty of Management Science, Surindra Rajabhat University
ผู้เขียน : อรุโณทัย อุ่นไธสง และระเบียบ วุฒิปิยพงศ์
หน้า : 12 – 18

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
The Satisfactory Study of Graduate Users on the Graduates’ Charateristics of Communication Arts Program, Faculty of Management Sciences, Surindra Rajabhat University
ผู้เขียน : ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ
หน้า : 19 – 31

ระบบสารสนเทศซื้อรถยนต์มือสอง
Information Systems for Purchasing a Second Hand Car
ผู้เขียน : มโนรส บริรักษ์อราวินท์, จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ และมะเสาพิศ สูแว
หน้า : 32 – 40

Rediscovering Eastern Region of India through India’s Act East Policy
Author : Bijoy Kumar Sinha
Pages : 41 – 58