ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

อ่านบทความ

แนวทางและวิธีการในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
Guidelines and Methods to Develop the Teamwork of Staff of Faculty of Management Technology, Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus
ผู้เขียน : จันทร์นภา บัวหอม อัจฉรา บัวหอม และอรุณสวัสดิ์ ชิ้นเพชร
หน้า : 1 – 8

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทางเศรษฐกิจ
Legislative Measure about Applying Asset of the Economy in Ragamangala University of Technology Isan
ผู้เขียน : เฉลิมเจษฎ์ สมานุหัตถ์
หน้า : 9 – 23

คุณลักษณะนักบัญชีตามบริบทในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ของนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
The Contextual Accountants Characteristics under Globalization of Accounting Students of Management Sciences Faculty, Surindra Rajabhat University
ผู้เขียน : ลภัสรดา หอมคำ
หน้า : 24 – 35

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Factors Effecting the Decision Making of Accommodation Selection of Surindra Rajabhat University Students
ผู้เขียน : สมฤทัย ใสยิ่ง, สันธนะ ประสงค์สุข และวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ
หน้า : 36 – 47

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับผู้สูงอายุในตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
Communities’ Participation for Subsidiary Job Creation of Senior Citizens in the Khok Klang District, Phanom Dong Rak District Surin Province
ผู้เขียน : พลอยภัสสร สืบเสาะจบ, สันธนะ ประสงค์สุข และวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ
หน้า : 48 – 54

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Behavior of Decision Making for using Mobile Networking of Student of Surindra Rajabhat University
ผู้เขียน : ชิดชนก เดือนขาว, สันธนะ ประสงค์สุข และวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ
หน้า : 55 – 64