ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

อ่านบทความ

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และปัจจัยต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับตีพิมพ์รายวันของประชากรในชุมชนดองกะเม็ด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
The Media Exposure, Satisfaction and Factors influencing on Daily Newspapers Selection of Residents in Dong Kamed Community, Mueang District, Surin Province
ผู้เขียน : ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ, สมชาย ชายสำอางค์, จุรินทร์ นินแท้ และศราวุธ บูรณะ
หน้า : 1 – 16

คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Service Quality Affecting Decision Making on Costume Rental Shops in Warin Chamrap District and Mueang District Ubon Ratchathani Province Area
ผู้เขียน : วรรณลดา ศรีทรงเมือง และธรรมวิมล สุขเสริม
หน้า : 17 – 28

การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ของลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
The Imported South Korea Cosmetics’ Decision – Making of Customer in Muang District, Ubon Tatchathani Province
ผู้เขียน : สุพิชชา ศรีภา และ ธรรมวิมล สุขเสริม
หน้า : 29 – 42

พุทธอธิปไตย 3 กับมุมมองความเห็นต่าง
Buddha Adhipateyya 3 with the Different Points of Views
ผู้เขียน : พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
หน้า : 43 – 54

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Herbal Cosmetic Purchasing Behavior of Consumers in the Municipal Area of Surin Province
ผู้เขียน : พิมภัสสร ชูตระกูล, ณัฐวุฒิ ใจกล้า และเพ็ญนฤมล จะระ
หน้า : 55 – 66

การศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสุรินทร์
Consumers’ Image Perceptions of Modern Retail Stores in Surin Province
ผู้เขียน : ทรงกลด พลพวก และวิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ
หน้า : 67 – 80

ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ
Meeting Room Booking System Online Faculty of Management Sciences
ผู้เขียน : พิสชานันท์ สนธิธรรม, ชูวงศ์ พรหมบุตร, ถนอมทรัพย์ ตรงสายดี และรุ่งนภา ดัดถุยาวัตร
หน้า : 81 – 90