ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

อ่านบทความ

การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์
Decision for Having Buffet Restaurant Services in Muang District, Surin Province
ผู้เขียน : เมทินี มีพันธ์, ปัทมพร รัตนิล, วุฒินันท์ วงศ์สันต์, ภรณี หลาวทอง, อัมพร พร้อมจิตร และณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ
หน้า : 1 – 13

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านค้าปลีกเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
Marketing Factors Affecting the Consumers’ Consideration to Buy Products in Retailers in Muang Surin Municipality
ผู้เขียน : ธิราภรณ์ พริ้งเพราะ, สุชาดา เสาสูง, ภาวิณี คุดเขียนสืบ, ภรณี หลาวทอง, กมลทิพย์ ใหม่ชุม และสุรเกียรติ ปริชาตินนท์
หน้า : 14 – 23

คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
Service Quality of Tha Tum Sub-District Municipality, Tha Tum District, Surin Province
ผู้เขียน : เกียรติศักดิ์ มาลีหวล, นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ และธราธร ภูพันเชือก
หน้า : 24 – 32

ภูมิปัญญาหัตถกรรมจากไม้ไผ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
Bamboo Handicraft Wisdom of Phon District, Khon Kaen Province
ผู้เขียน : ปิยรัตน์ ตังคณิตานนท์, สุพิมพา วัฒนสังขโสภณ และจักรพงษ์ เจือจันทร์
หน้า : 33 – 48

การศึกษาสมรรถนะของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2558
The Study of Policy and Plan Analyst’s Competency According to Users’ Points of View in Faculty of Magement Sciences, Surindra Rajabhat University, 2015 Fiscal Year
ผู้เขียน : ทัศพร ใจพินิจ, อำภา เทียมวงษ์ และธาสินี ศรีบุญเรือง
หน้า : 49 – 56

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Factors that Affect the Promotion of the Academic of Instructors in Surindra Rajabhat University
ผู้เขียน : ฉลอง สุขทอง และ ศิรินทิพย์ ไตรเกษม
หน้า : 57 – 67