ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

อ่านบทความ

แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
The Management of the Preschool Child Development Center Nakaum Sub-District, Sri muang Mai District, Ubonratchathani Province
ผู้เขียน : ธนโชติ กิ่งจันทร์ ,ปิยศักดิ์ สีดา,สุริยะ ชนะชัย
หน้า : 1 – 14

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
Alcohol Drinking Behavior of Upper Secondary School Students in Rattanaburi District, Surin Province
ผู้เขียน : วิจารณ์ ด่านสมัคร และลภัสรดา หอมคำ
หน้า : 15 – 30

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมบ้านใหม่ดงสำโรง ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
Guidelines for Participatory Tourism Development Baan Mai Doong Samrong, Na Kham Sub-district, SI Muang Mai District, Ubonratchathani Province
ผู้เขียน : หนูข่าย กิ่งจันทร์, ศิวาพร พยัคฆนันท์, อัครเดช สพรรณฝ่าย
หน้า : 31 – 42

การศึกษาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยจักรยานในหมู่บ้านช้าง จังหวัดสุรินทร์
A Study on Ecotourism by Bicycle in Elephant Village, Surin Province
ผู้เขียน : จักรพงษ์ เจือจันทร์
หน้า : 43 – 51

การจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวกูย
Management of Tourism Promotion for Kui Group
ผู้เขียน : สุริยา คลังฤทธิ์, ยโสธารา ศิริภาประภากร, ฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารี
หน้า : 52 – 58

การจัดการมรดกภูมิปัญญาการรักษาของกลุ่มชาวไทยกูย
The Management of the Thai Kui Wisdom and Healing Heritage
ผู้เขียน : ยโสธารา ศิริภาประภากร
หน้า : 59 – 66