ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

อ่านบทความ

บทความวิจัย

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
Personnel Management Efficiency of Organization under Ministry of Social Development and Human Security, Yasothon Province
ผู้เขียน : ศศิธร ศักดิ์ศรี และธรรมวิมล สุขเสริม
หน้า : 1 – 14

แนวทางการจัดเส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดนครราชสีมา
The Guidelines of Logistics for Buddhist Tourism in Nakhon Ratchasima
ผู้เขียน : ญาณเดช ชื่นจิตต์, นุกูล ชูแก้ว และพัชราวไล แก้วปลั่ง
หน้า : 15 – 23

พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Safety Helmet Using Behavior of First-Year Students from Faculty of Management Science, Surindra Rajabhat Unitversity
ผู้เขียน : วิภาวี สุขสงวน, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ และนฤมล วลีประทานพร
หน้า : 24 – 33

ปัจจัยที่เอื้อต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนกำแพง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Factors Contributing to Further Education at the Bachelor’s Level of High School Students at Kampaeng School in Samrong Sub-District, Uthumphon Phisai District, Sisaket Province
ผู้เขียน : ณัฏฐ์ชวัญช์ นิ่มนวล, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ และนภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย
หน้า : 34 – 45

บทความวิชาการ

การจัดการเชิงกลยุทธ์แบบอย่างความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์
Strategic Management Desirable Leadership Role Models
ผู้เขียน : กฤษนันท์ แสงมาศ และยโสธารา ศิริภาประภากร
หน้า : 46 – 55

การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี “กู่กาสิงห์” อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Cultural tourism and tradition “Ku Ka Sing” KasetWisai Roied
ผู้เขียน : ยโสธารา ศิริภาประภากร
หน้า : 56 – 62