ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

อ่านบทความ

บทความวิจัย
พฤติกรรมการซื้อข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร์
Organic Rice Purchase Behavior of Consumers in the Municipality of Surin Province
ผู้เขียน : ธนิดา ภูศรี, ชนม์ณัฐชา กังวานศุภพันธ์
หน้า : 1 – 13

แนวทางการพัฒนาการชำระหนี้ที่ค้างชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
The Development of Overdue Payment Debt for Agriculture Rattanaburi Cooperative Member’s Surin Province
ผู้เขียน : เพ็ญลักษณ์ เกษฎา, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
หน้า : 14 – 26

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดสำหรับโอท็อปนวัตวิถีในจังหวัดสุรินทร์
A Confirmatory Factor Analysis of Marketing Mix Factor for OTOP Inno-Life at Surin province
ผู้เขียน : นวัฒกร โพธิสาร, วิจิตรา โพธิสาร, ศิรินทิพย์ พิศวง, จักรกฤช ใจรัศมี, พุฒิพงษ์ รับจันทร์
หน้า : 27 – 37

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออาคเนย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Factors Affecting Customer Loyalty : A Case Study of Akane Beef Noodle Shop, Muang District, Ubon Ratchathani Province
ผู้เขียน : ธงสรวง ศรีธัญรัตน์, ธรรมวิมล สุขเสริม
หน้า : 38 – 52

การศึกษาจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนาระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา
Study of Strategic Tourism Cultural Sites for Development between Kingdom of Thailand and Cambodia
ผู้เขียน : ยโสธารา ศิริภาประภากร
หน้า : 53 – 66

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านแหลมทอง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Factors Affecting Customers Loyalty : A Case Study of Lamethong Shop, Kantharalak District, Sisaket Province
ผู้เขียน : ณัฐวุฒิ อัศวณัฐกุล, ธรรมวิมล สุขเสริม
หน้า : 67 – 78

บทความวิชาการ
ศาสนากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการส่งเสริมเส้นทางแสวงบุญสู่วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ
Religion and Cultural Tourism in Promoting Pilgrim Route of Prai Patthana Temple, Sisaket Province
ผู้เขียน : พระปลัดสุดฤทธิ์ ธนสาโร, ยโสธารา ศิริภาประภากร
หน้า : 79 – 92