ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในจังหวัดสุรินทร์
Development of Logistics and Supply Chain System for Small and Medium Enterprise (SME) in Surin Province
ผู้เขียน : ปิยศักดิ์ สีดา
หน้า : 1 – 14

การประยุกต์ใช้วิธีการ K-Means-TSP สำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่ง : กรณีศึกษา บริษัท แสงชัยรุ่งเรือง จำกัด
Using K-Means-TSP for Solving the Capacitated Vehicle Routing Problem : a Case Study of Sangchai Rungruang Company Limited
ผู้เขียน : อัจฉรา ชุมพล, นรงค์ วิชาผา, ไพฑูรย์ ทิพย์สันเทียะ
หน้า : 15 – 26

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Analysis of Choose to Tourist Attraction Behavior in Nakhon Ratchasima Province Using Data Mining Techniques
ผู้เขียน : กนกนต กล่อมจอหอ, วราภรณ์ ต้วมสูงเนิน, พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
หน้า : 27 – 41

สัญญาณเตือนภัยการตกแต่งบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Warning Signal of Creative Accounting of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand
ผู้เขียน : ณปภัช จารุแพทย์, พรพิพัฒน์ จูฑา
หน้า : 42 – 55

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินฝากและความสามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์
Relationship Between Deposit Management and Commercial Banks’ Profitability
ผู้เขียน : ยุวดี มาลารส, กิ่งแก้ว สมจิตร, จุฑารัตน์ ใบปกทอง, ชลดา อบแก้ว, วิกรานต์ เผือกมงคล
หน้า : 56 – 66

อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงและการรับรู้โฆษณาแฝงผ่านการตระหนักรู้ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้ชมซีรีส์ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร
Celebrity Influencer and Tie-In Perception Affects the Brand Awareness on Purchase Intension of Motorcycle Consumer via Series Online in Bangkok
ผู้เขียน : สิริกร เสือเหลือง, สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
หน้า : 67 – 80

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร : กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทผลิตน้ำแข็งแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี
Factors Affecting Employee Engagement : A Case Study of Ice Manufacturing Corporate Group in Ubon Ratchathani Province
ผู้เขียน : วารุณพร เชื้อวณิชย์, ธรรมวิมล สุขเสริม
หน้า : 81 – 95

บทความวิชาการ
ปลาแดก : การเชื่อมโยงพหุวัฒนธรรมการบริโภคของคนอีสาน
Pla Daek (Fermented Fish) : The Multi-Cultural Connection through Its Consumption by the Isan People
ผู้เขียน : ชนาภิวัฒน์ ขันทะ, อุ่นเรือน เล็กน้อย
หน้า : 96 – 109