ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

บทความวิจัย
Cognitive Factors and Effects on Business Performance of Entrepreneurs in Small and Medium Construction Enterprises in Phnom Penh, The Kingdom of Cambodia
ผู้เขียน : Kuchseyla Ly and Chonnatcha Kungwansupaphan
หน้า : 1 – 15

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนเลี้ยงช้าง ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้เขียน : พิรพิมพ์ ทั่งพรม และศุภวัตร มีพร้อม
หน้า : 16 – 30

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลม่อนเฟรชฟาร์ม 101 บ้านดอนหาด ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เขียน : อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด และอินทร์ อินอุ่นโชติ
หน้า : 31 – 45

รูปแบบการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเชิงบูรณาการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านในเขตจังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน : สำเรียม คุมโสระ, โกเมท จันทรสมโภชน์, อัมพร พร้อมจิตร, อัจฉรา หลาวทอง และภรณี หลาวทอง
หน้า : 46 – 60

บทความวิชาการ
ปราสาททนงกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้เขียน : พระวัชระ วชิรญาโณ, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุริยา คลังฤทธิ์ และเกริกวุฒิ กันเที่ยง
หน้า : 61 – 73

“หมู่บ้านโลก” ใน “ตำนานของโลกาภิวัตน์” โดย Peter Alfandary
ผู้เขียน : ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร และอรรณพ เยื้องไธสง
หน้า : 74 – 81

ความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อจริยธรรมของผู้ประกอบการ
ผู้เขียน : ธัญญารัตน์ เจนขนบ และภรณี หลาวทอง
หน้า : 82 – 93

การสื่อสารโภชนาการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยไตเรื้อรัง
ผู้เขียน : ทรงสุดา ขวัญประชา, สุภาภรณ์ ศรีดี และวิทยาธร ท่อแก้ว
หน้า : 94 – 104