ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

บทความวิจัย
การจัดการห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ผู้เขียน : เนตรตะวัน โสมนาม, ทองแท่ง ทองลิ่ม, เชิดชัย ธุระแพง
หน้า : 1 – 15

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เขียน : ยุพาพร จันทร, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
หน้า : 16 – 30

การศึกษาโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ผู้เขียน : จตุภัทร จินดาศักดิ์, ทองแท่ง ทองลิ่ม, เชิดชัย ธุระแพง
หน้า : 31 – 42

การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้เขียน : สุชาดา กนกชัชวาล, ณัฐจิรา หวังดี
หน้า : 43 – 57

แนวทางการบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยานท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้เขียน : สราลักษณ์ เรืองหุ่น, วราภรณ์ เต็มแก้ว, อภิรดา นามแสง
หน้า : 58 – 72

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน : จุฑามาศ อุปถัมภ์, ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์, อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
หน้า : 73 – 87

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และความภักดีของลูกค้า : ข้อมูลป้อนกลับจากบทรีวิวโดยลูกค้าลาซาด้า
ผู้เขียน : สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
หน้า : 88 – 102

การจัดการระบบนิเวศดิจิทัลของพื้นที่ทำงานร่วมกัน ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19
ผู้เขียน : โสภิดา สัมปัตติกร, ชีวัน ทองสอดแสง
หน้า : 103 – 116

บทความวิชาการ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ปราสาทหมื่นชัย”
ผู้เขียน : สุริยา คลังฤทธิ์, ยโสธารา ศิริภาประภากร, พระมหาเฉลิมเกียรติ แก้วหอม, พระนัด จารุวณฺโณ
หน้า : 117 – 131